Bokföring och redovisning

Mikro är specialist på bokföringens alla delar. Våra kunder får sin löpande bokföring gjord och får en redovisning som är korrekt och säker. 

På så sätt blir din redovisning också en kunskapsbank som ger beslutsunderlag och affärsmässig vägledning för ditt fortsatta företagande.

Gör som våra kunder. Många av dem säger att det är en lättnad att få professionell hjälp med sin bokföring, redovisning och Skatteverkets krav. De kan då lägga sin energi på sitt företagande.

Bokslut och deklarationer

Mikro hjälper ditt företag att avsluta räkenskapsår i form av bokslut och utför deklarationsarbete för företag och ägare. Vi är väl insatta i din bokföring och kan effektivt hantera ditt bokslut. När rapporterna är sammanställda kommer vi gärna till er och presenterar resultatet för er ledning eller styrelse.
Mikro kan:

  • Delårsbokslut
  • Årsbokslut
  • Årsredovisningar
  • Deklarationer för företag och ägare
  • Skatterådgivning

Verksamhetsanalys och styrning

En bra uppföljning hjälper företagets ledning att lyfta blicken från det dagliga arbetet och att söka svaren på avgörande frågor samt att planera för framtiden. 
Mikro skapar en verksamhetsuppföljning som ger rätt information i rätt tid. Vi använder oss av redskap som budget, prognos, kassaflödesanalys och nyckeltalsanalys. Utifrån gjorda analyser kan vi stödja ert arbete med ert företags utveckling och tillväxt. 

Budget och prognos

Budgeten är en prognos över framtida planerade ekonomiska händelser. Budgeten har tidsbestämd löptid och fokuserar vanligtvis på ett verksamhetsår.
I huvuddrag kan en budget ha följande innehåll:
Planerat resultat, dvs en plan för framtida intäkter och kostnader. 
Den kan fokusera på företagets likviditet och blir då en plan över framtida inbetalningar och utbetalningar. 
Sammanställs budgeten för balansräkningen så är det en plan för hur tillgångar, eget kapital och skulder förväntas vara sammanställda vid periodens slut. 

Kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys ger svar på vilken del av företaget som genererar vinst eller förlust. Det är inte säkert att det är den löpande verksamheten som ger ett positivt resultat, det kan skapas av redan intjänat kapital genom finansiella intäkter. Detta och liknande frågor svarar kassaflödesanalysen på.

Nyckeltalsanalys

Ett nyckeltal är ett mått där två storheter ställs i relation till varandra och värdet ger signaler som är taktiskt och strategiskt viktiga för företaget. Värdet följs kontinuerligt upp och trendkurvor kan skapas. Nyckeltalen kan ta bäring på flera områden som exempelvis lönsamhet, finansiering eller kvalitet. Informationen från nyckeltal kommer traditionellt från redovisningen men även från produktionsstatistik och marknadsundersökningar samt information från kunden.